• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom) Polish (Poland)  
Error
  • XML Parsing Error at 1:120. Error 9: Invalid character
Home Lotnictwo i modelarstwo

Lotnictwo i modelarstwo

Lotnictwo i modelarstwoWitam na mojej prywatnej stronce po?wi?conej mojej pasji - lotnictwu.  Znajdziecie tutaj ró?ne materia?y zwi?zane z modelarstwem lotniczym RC, jak równie? prywatnym lotnictwem cywilnym.  Cz??? z tych informacji znajduje si? te? w forach internetowych, w których aktywnie uczestnicz?, mi?dzy innymi na polskim forum "Wirtualny Klub Modelarzy RC" www.alexrc.pl, mi?dzynarodowym forum modelarskim www.rcuniverse.com, czy witrynie mojego klubu Mather Aerospace Modelers www.masmrc.com.  Zawarto?? tej strony jest aktualizowana i uzupe?niana sporadycznie, wi?c organizacja umieszczonego to materia?u nie musi by? w kolejno?ci ani logicznej, ani chronologicznej. Tym niemniej zapraszam do cz?stego odwiedzania tej strony, czasem co? nowego si? tu pojawi.

 Jak to si? zacz??o?  Hmmm... móg?bym zacz?? jak wielu zaczyna swoje opowie?ci : "Jeszcze b?d?c dzieckiem ..." albo "Odk?d pami?tam, zawsze chcia?em ...", bo trudno by? oryginalnym, je?li zacz??o si? tak samo jak u wi?kszo?ci hobbystów.   Po prostu jest to co?, o czym si? ?ni, co powraca do g?owy jak bumerang, na co zawsze "nie ma czasu" ani funduszy, ani warunków.  A? w pewnym momencie nast?puje prze?om "teraz albo nigdy", a potem to ju? leci "z górki".  Tak to w?a?nie w skrócie mo?na opisa?.

Modelarstwo RC Prze?om nast?pi? latem roku 2000, kiedy to rzuci?em si? na modelarstwo lotnicze RC jak "szczerbaty na suchary".  B?d?c kompletnie "zielony" mia?em to szcz??cie, ?e wst?pi?em do fantastycznego klubu, Mather Aerospace Modelers, gdzie znalaz?em pomoc i porady.  Mój pierwszy model Big Bird 40 zosta? oblatany przez Less Gillet, od którego dowiedzia?em si?, co to znaczy, ?e model jest "nerwowy".  Moje pierwsze samodzielne starty i l?dowania odbywa?y si? pod bacznym okiem klubowego trenera Dick Laydick, który wielokrotnie ratowa? model przed katastrof? przejmuj?c nad nim kontrole przy pomocy "buddy box".  W tym klubie nauczy?em si? budowa? i pilotowa? modele RC za co jestem bardzo wdzi?czny moim klubowym kolegom.  Bardzo sobie cenie cz?onkostwo w tym klubie:  "MASM, the RC flying at its best".

 Drugi prze?om nast?pi? jesieni? roku 2006, gdy po raz pierwszy w ?yciu wsiad?em do "ma?ego" samolotu. Wcze?niej wielokrotnie podró?owa?em jako pasa?er w odrzutowych liniowcach, ale nigdy nie siedzia?em w fotelu obok pilota, w tak ma?ym samolocie, ?e wszystko wida? i czu?.

Lot Z Ed'em  Ten krótki turystyczny lot z moim koleg? z pracy Ed Roper w samolocie Cessna 172 prze?ama? moje wszelkie obawy - b?d? lata?.  W pól roku pó?niej maj?c wylatane ponad 60 godzin w samolocie Cessna 152 pod nadzorem "najlepszego z instruktorów" Sean O'Larry zda?em egzamin FAA i otrzyma?em licencj? "Private Pilot".  Dzi?ki cz?onkostwu w klubie Cal Aggie Flying Farmers mog? korzysta? z dost?pnych tam samolotów a przede wszystkim z mo?liwo?ci "douczania si?" u pracuj?cych tam instruktorów.

 Mój bezwzgl?dny priorytet, zarówno w modelarstwie RC jak i "prawdziwym" lotnictwie stanowi bezpiecze?stwo.  Tak zosta?em "wyszkolony" w MASM i w Cal Aggie.  Pilotowanie modeli RC jak i prawdziwych samolotów to wspania?a zabawa, ale tylko wtedy, gdy nie zapomina si? o tym, ?e to tak?e niebezpieczna zabawa.  Niech przestrog? b?dzie do?wiadczenie pierwszego lotnika, Ikara, który zapomnia?, ze nie najwa?niejszy jest start i sam lot, ale bezpieczne l?dowanie. 

Tego wi?c wam wszystkim ?ycz?: Tyle samo l?dowa? co startów.  L?dowa?, po których zarówno pilot jak i samolot jest w stanie wystartowa? ponownie.

 

Main Menu

Full Scale

Multimedia