• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Moje przygody z PBF

Moje przygody z PBF

Zbudowany: Marzec 2003 
Typ: Eksperymentalny 3D
Rozpi?to?? skrzyde?: 61 cm
Waga: 1.1 kg
Silnik: ?arowy 6.5 cm

PBF to skrót od Pizza Box Flyer (lataj?ce pude?ko od pizzy).  Nie jestem pewien, ale wydaje mi si?, ?e by? to pierwszy samolot zbudowany w technologii SPAD (skrót od Simple Plastic Airplane Design czyli konstrukcji prostego samolotu z plastiku).   Polecam zajrze? na  witryn? SPAD to the Bone gdzie mo?na znale?? wiele informacji o konstrukcjach samolotów wykonanych w technologii SPAD ??cznie z darmowymi planami oraz dzia?em z poradami i wskazówkami.  

Wracaj?c do mojej "Pizzy".  Pierwszy raz "oszala?em" na punkcie PBF tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia w roku 2002, gdy w Internecie natkn??em si? na  witrynie Dave McD's.   Musia?em zbudowa? PBF i ju?.  Nawet nie wiedzia?em sk?d i jak zdoby? kawa?ek coroplastu potrzebnego do budowy.  Dopytuj?c si? w?ród kolegów uda?o mi si? zdoby? kawa?ki coroplastowej tablicy z naklejonymi jakimi? planszami marketingowymi.  Najwi?kszy kawa?ek jaki uda?o mi si? zdoby? mia? wymiary 56 cm na 66 cm.  Z tej tablicy wyci??em moj? pierwsz? PBF 56 cm na 56 cm.   Do nap?du zastosowa?em silnik Webra 32, którego przepustnic? sterowa?o serwo Hitec HS-81.  Trzy standardowe serwa Hitec porusza?y sterami.  5-kana?owy odbiornik Hitec dope?nia? ca?o?? instalacji radiowej.   

Pierwszy lot by? koszmarny.  ?le ustawi?em ?rodek ci??ko?ci a dodatkowo model by? ma?y i ci??ki.  Ale w "z?otych r?kach" naszych najlepszych w klubie pilotów Dave Sullivan i Chuck Roundy model ten nawet lata?.  Poniewa? model nie mia? podwozia, do startu musia? by? wypuszczany z r?ki a l?dowanie odbywa?o si? w trawie. 

Po pierwszych lotach kiedy doda?em podwozie oraz przesun??em ?rodek ci??ko?ci do przodu to i ja by?em w stanie pilotowa? ten model.  Samolot z p?askim profilem skrzyd?a lubi lata? na du?ych k?tach natarcia i jak tylko to zrozumia?em wtedy latanie PBF sta?o si? bajecznie ?atwe.  To by? super model do zabawy.  Gdy po jakim? nieudanym wyczynie model uderza? w ziemie to jedyne zniszczenia po takim "krecie" by?o z?amane ?mig?o - wymienia?em ?mig?o na nowe i znów jazda w powietrze.  A? do pewnego razu, gdy samolot przygramoli? pionowo silnikiem w asfalt pasa startowego.  Ku mojej rozpaczy po?ama?y si? oba ?o?yska w moim ulubionym silniku Webra 32.

Wtedy postanowi?em, ?e czas zbudowa? nowa "Pizz?".  Do nap?du nowej PBF o wymiarach 66 cm na 66 cm zastosowa?em stary silnik COMO 40.  Niestety nie zachowa?o si? ?adne zdj?cie tego modelu.  Mimo wi?kszych wymiarów model by? zbyt ci??ki (sam silnik COMO 40 wa?y? nieca?e pó? kilograma).  Gdy po kolejnej kraksie z?ama?o si? ?o?e silnika postanowi?em zbudowa? jeszcze wi?kszy model.

Znalaz?em sklep, gdzie mog?em kupi? p?yty coroplastowe o standardowych wymiarach 4x8 (1.2m x 2.4m) w prawie dowolnych kolorach.  Ten model mia? by? pomalowany, wi?c wybra?em bia?? plyt?.  Chcia?em te? aby ta PBF by?a niezniszczalna dlatego wszystkie elementy drewniane zast?pi?em kszta?tkami z duralu.  Dla usztywnienia skrzyd?a wstawi?em dwie rurki w?glowe przy kraw?dzi natarcia oraz jedn? rurk? w?glow? przy kraw?dzi sp?ywu.  Samolot ten nazwa?em "Extra Topping Pizza" (pizza z ekstra dodatkami) poniewa? pomalowana by?a tak, ze od góry i od do?u z daleka wygl?da?a jak samolot Extra 300.   Ca?kowita waga tej PBF wynosi?a nieca?e 1.6 kg i maj?c rozmiar skrzyd?a 76cm na 76cm lata?a naprawd? bardzo dobrze.  No i by?a w 100 procentach "kreto-odporna" 

Rok 2003 w klubie Mather Aerospace Modelers zosta? og?oszony rokiem PBF. Model ten zrobi? furor?.   Prawie ka?dy cz?onek klubu mia? przynajmniej jedn? PBF.  Doskona?a zwrotno?? i manewrowo??, ?atwo?? w pilota?u a jednocze?nie odporno?? na "wypadki lotnicze" sk?ania?a nas do wymy?lania wci?? nowych trików i zabaw.  Organizowali?my w klubie specjalne zawody i konkursy dla tego modelu.  Jednym z nich by?o l?dowanie w celu, gdzie celem by? plastikowy stó? piknikowy ustawiony na ?rodku pasa startowego.  Tylko PBF mog?a wytrzyma? eksperyment nieudanego l?dowania w celu.  Oczywi?cie nie mogli?my sobie odpu?ci? walk powietrznych z tasiemkami.  A gdy tasiemki sta?y si? krótkie to walki przeradza?y si? w "full contact".  To by?y pi?kne czasy dla PBF.