• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Strona G?ówna

Stroboskop z Luxeon LED

Stroboskop z Luxeon LED

Jednym z najbardziej popularnych dodatków do zdalnie sterowanych makiet samolotów s? lampy stroboskopowe.  W prawdziwych samolotach jest powszechnie u?ywany system o?wietlenie antykolizyjnego, bo bardzo pomaga pilotowi zobaczy? drugi samolot.  W nocy samolot z b?yskaj?cymi stroboskopami widoczny jest z odleg?o?ci kilkudziesi?ciu kilometrów, w dzie? za? b?yskaj?cy stroboskop ?atwo si? odró?nia od t?a nieba, chmur czy ziemi. Wszystkie samoloty certyfikowane w USA po 1 marca 1996 roku musz? by? wyposa?one w system o?wietlenia antykolizyjnego.   

Najbardziej popularne s? twa typy lamp systemu o?wietlenia antykolizyjnego: czerwona pulsuj?ca lampa oraz bia?a lampa stroboskopowa.  Cz?sto samoloty maj? oba typy lamp a czasami lampy, które stanowi? ich kombinacje.  W nowszych modelach lamp antykolizyjnych stosuje si? diody LED wysokiej jasno?ci  cho? w dalszym ci?gu bardzo popularne s? stroboskopy z lampami ksenonowymi, podobnymi do tych, jakie stosuje si? w fotograficznych lampach b?yskowych.  Poni?ej zdj?cia z przyk?adowymi lampami antykolizyjnymi w prawdziwych samolotach (czerwona pulsuj?ca lampa na stateczniku poziomym oraz lampa stroboskopowa na ko?cówce skrzyd?a w samolocie Cessna 172, a tak?e zespolona lampa A470A-S s samolocie PZL-130 Orlik).

Popularne lampy ksenonowe maja jednak powa?n? wad?, która utrudnia ich zastosowanie w makietach samolotów sterowanych radiem.  W momencie  b?ysku wprowadzaj? zak?ócenia radiowe.  Zak?ócenia s? tak silne, ?e blokuj? sygna? radiowy od nadajnika pilota wprowadzaj?c zaburzenia w pracy odbiornika modelu.  Starsze systemy sterowania PCM oraz nowsze cyfrowe systemy 2.4GHz potrafi? zignorowa? te zak?ócenia, a poniewa? wyst?puj? one tylko w trakcie b?ysku czyli w u?amku sekundy co jedn? czy kilka sekund, to nie przeszkadza to w sterowaniu modelu.  Jednak tradycyjny system PPM jest bardzo wra?liwy na takie zak?ócenia i sterowanie modelem jest praktycznie niemo?liwe, gdy? wszystkie serwa jednocze?nie podryguj? przy ka?dym b?ysku. 

Bezpieczne dla radia diody LED lub ?arówki nie mia?y praktycznego zastosowania, poniewa? diody LED nie by?y tak jasne jak lampy ksenonowe, a ?arówki  s? bardzo niewydajne.  Poniewa? loty modelami RC odbywaj? si? w dzie? przy dobrej widoczno?ci, s?abe ?wiat?o ?arówki czy diody LED nie by?o widoczne w czasie lotu.  Do modeli RC potrzeba lamp tak jasnych i wydajnych jak lampy ksenonowe ale bezpieczne dla radia jak diody LED czy ?arówki.  

W marcu 2006 roku znalaz?em dost?pne na rynku za przyst?pn? cen? diody LED du?ej mocy i wysokiej jasno?ci.  Kupi?em wtedy 3 diody Lumiled's Luxeon V LED's w kolorze "Cool White".  Ka?da z nich mo?e pobra? a? do 5W przetwarzaj?c na energi? ?wietln? zachowuj?c wysok? sprawno?? porównywaln? z lampami ksenonowymi.  Oryginalne przeznaczenie tych LED by?o dla lamp b?yskowych w telefonach komórkowych.  Tego w?a?nie potrzebowa?em.   Pojedyncza dioda Luxeon V potrzebuje zasilania ze ?ród?a 7V z ograniczeniem pr?dowym do 700mA.  Poniewa? dioda mia?a pobiera? pr?d tylko w czasie b?ysku (w cyklu pracy 1:10 lub mniej), wi?c odprowadzenie ciep?a nie by?o problemem.  Zaprojektowa?em bardzo prosty uk?ad z minimaln? liczb? powszechnie dost?pnych elementów.  Do generatora b?ysku u?y?em popularnej diody 'mrugaj?cej', która przez MOSFET sterowa?a lamp? b?yskow? wykonanej z diody Luxeon LED.  Scalony regulator pr?du ogranicza? pr?d p?yn?cy przez Luxeon LED do 700mA.  Wszystkie elementy zamontowa?em na niewielkiej jednostronniej p?ytce drukowanej wytrawionej domowym sposobem. 

Oto lista komponentów u?ytych do tego stroboskopu::

- Jeden uk?ad scalony LM317 (regulator napi?cia) w obudowie do monta?u powierzchniowego
- Jeden uk?ad scalony NDT451N (MOSFET z kana?em N) w obudowie do monta?u powierzchniowego
- Jedna mrugaj?ca czerwona diada LED (na 5V)
- Jedna dioda LED wysokiej jasno?ci (Luxeon V LED's Cool White)
- Jeden opornik 1.8ohm w obudowie do monta?u powierzchniowego
- Dwa oporniki 470ohm w obudowie do monta?u powierzchniowego

W roku 2009, Lumileds og?osi?, ze diody Luxeon V s? wycofane z produkcji i b?d? zast?pione diadami LED z serii Rebel.  Dody serii Luxeon Rebel s? jeszcze bardziej wydajne niz wycofany model Luxeon V i mog? by? zasilane z ponad dwa razy ni?szego napi?cia (3.2V przy 700mA) dostarczaj?c wi?cej ?wiat?a. Co ciekawe, ?e cena Luxeon Rebel jest ni?sza ni? Luxeon V.  Powy?szy uk?ad mo?e dzia?a? z diodami Luxeon Rebel i mo?e by? zasilany z ni?szego napi?cia (np. dwóch ogniw LiPo), wymaga jednak dobrania nowych warto?ci oporników R2 and R3. 

Po przetestowaniu dzia?ania uk?adu stroboskopu wykona?em trzy lampy antykolizyjne do modelu Wilga 35/80 o rozpi?to?? skrzyde? 250cm.    

Lampy s? tak jasne, ?e s? doskonale widoczne w locie nawet w s?oneczny dzie?.  Mo?na to zobaczy? na filmie Lot pokazowy modelu Wilga 35/80 - lot przy ksi??ycu.  Dzia?anie lampy stroboskopowej zamontowanej na tym modelu pokazuje poni?szy film.

Kliknij na czarnym polu poni?ej aby rozpocz?? projekcj?.