• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Sztuka pilota?u Magiczna liczba 4 - Cz I

Magiczna liczba 4 - cz I

Cztery podstawowe si?y dzia?aj?ce na samolot. Four forces

  • Grawitacja (1).  Pan Newton siedz?c pod jab?onk? do?wiadczy? jej dzia?ania na w?asnej g?owie.  Ka?dy przedmiot posiadaj?cy mas?, na przyk?ad samolot, b?dzie przyci?gany do innej masy znajduj?cej si? w pobli?u, na przyk?ad Ziemi.  Ta przyci?gaj?ca si?a powoduje, ?e te dwie masy b?d? si? stara?y zbli?y? do siebie.  I gwarantowane jest, ze zawsze to nast?pi - przyziemienie.  Jedynie, co opó?nia ten moment to przeciwdzia?anie sile grawitacji si?? przeciwn?, która nosi nazw? "si?a no?na".
  • Si?a no?na (2).  Gdy powietrze op?ywa dooko?a skrzyd?a samolotu, a w?a?ciwie to powinienem napisa?, ?e skrzyd?o samolotu porusza si? w powietrzu, to wytwarzana jest si?a no?na dzia?aj?ca na te skrzyd?o.  Nie wdaj?c si? w szczegó?owe teorie i wyliczenia z elementów takich jak "k?t natarcia", "przep?yw laminarny i turbulentny", "ró?nica ci?nie?", "zawirowania", bla, bla, bla ... wystarczy powiedzie? w uproszczeniu, ?e si?a no?na ci?gnie za skrzyd?o do góry prostopadle do jego górnej powierzchni.   Je?li si?a no?na jest równa co do warto?ci, a przeciwna co do kierunku sile grawitacji, samolot b?dzie lecia? na sta?ej wysoko?ci.  Gdy si?a no?na jest wi?ksza ni? grawitacja, samolot b?dzie si? wznosi?, i odwrotnie, gdy jest mniejsza, to samolot b?dzie opada?.  Sterowanie grawitacj? pozostaje w dalszym ci?gu w strefie marze? i publikacji Sc-Fi, wiec sterowa? zmian? wysoko?ci lotu mo?emy tylko przez zmian? si?y no?nej.  Ale o tym za chwil?.
  • Si?a oporu (3).  Aby skrzyd?o mog?o wytwarza? si?? no?n? samolot musi si? porusza? wzgl?dem powietrza.  Fakt.  Ale nie ma nic za darmo.  Powietrze nie lubi, jak mu si? miesza w moleku?ach wiec przeciwdzia?a temu, jak mo?e.  Ta przeciwdzia?anie wytwarza si?? oporu. Si?a ta dzia?a na poruszaj?cy si? obiekt i jest zawsze skierowana w stron? przeciwn? do kierunku ruchu.  Znika ona tylko wtedy, gdy obiekt, na przyk?ad samolot, pozostaje nieruchomo wzgl?dem otaczaj?cego go powietrza - na przyk?ad gdy stoi nieruchomo na lotnisku. 
  • Si?a ci?gu (4).  Aby samolot móg? kontynuowa? lot bez zmniejszania pr?dko?ci musi na niego dzia?a? si?a przeciwdzia?aj?ca sile oporu.  T? si??, zwan? si?? ci?gu wytwarza w samolocie ?mig?o albo silnik odrzutowy.  Je?li si?a ci?gu równowa?y si?? oporu powietrza samolot leci ze sta?? pr?dko?ci?.  Aby zmniejszy? pr?dko?? lotu nale?y zmniejszy? si?? ci?gu (na przyk?ad przez zmniejszenie mocy silnika) albo zwi?kszy? opory powietrza (na przyk?ad przez wypuszczenie klap albo hamulców aerodynamicznych).  Aby zwi?kszy? pr?dko?? samolotu wystarczy zwi?kszy? ci?g albo zmniejszy? opór.

Aby samolot lecia? ze sta?? pr?dko?ci? na tej samej wysoko?ci wystarczy aby te cztery si?y si? równowa?y?y.  No ale to nie mo?e trwa? bez ko?ca bo przecie? pilot musi czasem zmieni? wysoko??, kierunek czy pr?dko?? samolotu.  Ma do tego cztery podstawowe narz?dzia.  Tak, kolejna wersja magicznej liczby "4".

Przejd? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? II ...