• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Moje przygody ze Sterowcem RC

Moje przygody ze Sterowcem RC

Zbudowany: Marzec 2003 
Typ: Model halowy-zabawka
Rozpi?to?? skrzyde?: Brak
Waga: Brak
Silnik: Elektryczny

Przygoda ta rozpocz??a si?, po tym, jak mój syn b?d?c na nartach w Lake Tahoe z?ama? r?k? w nadgarstku.  Z praw? r?k? w gipsie nie by?o mowy o pilotowaniu modeli samolotów.  Aby mu ul?y? w tej niedoli postanowi?em na szybko zbudowa? mu jaki? model, którym móg?by polata? po mieszkaniu.  Niestety w tym czasie wszystkie modele lataj?ce by?y zbyt ci??kie aby mog?y lata? bardzo wolno, a jednocze?nie na tyle zwrotne, aby mog?y lata? w mieszkaniu.  Ale gdyby tak model podwiesi? pod l?ejszym od powietrza balonem, to ca?o?? by by?a bardzo lekka i co wydawa?oby si? niemo?liwe, sta?oby si? realne. 

Wtedy zbudowa?em moj? pierwsz? wersje prostego sterowca sterowanego radiem.  W sklepie z zabawkami kupi?em du?y gumowy balon nape?niony helem.  Dwa ma?e serwa nap?dza?y ster wysoko?ci i ster kierunku, a stare serwo z po?aman? z?batk? pos?u?y?o za dawc? organów na regulator obrotów i silnik nap?dzaj?cy ?mig?o.   Jako balastu u?y?em strzykawki nape?nionej wod?. 

Konstrukcja ta, cho? prosta mia?a powa?n? wad?: hel stosunkowo szybko ucieka? przez gumowe ?cianki balonu.  Hel jest gazem o bardzo ma?ych moleku?ach, dzi?ki temu jest bardzo lekki, ale za to z ?atwo?ci? przesi?ka przez cienkie ?cianki, które dla powietrza s? hermetyczne.   Próbowa?em ró?nych materia?ów, jak szczelne s? dla helu, i w ko?cu zdecydowa?em u?y? balonu ze sterowca-zabawki, kupionego w sklepie modelarskim. 

Drugim problemem by?a ma?a zwrotno?? sterowca.  Przy ma?ych pr?dko?ciach ster kierunku by? ma?o skuteczny i nie mo?na by?o zakr?ca? w w ciasnych k?tach.  Postanowi?em zastosowa? rozwi?zanie u?ywane w helikopterach.  Zamiast steru kierunku sterowiec zosta? wyposa?ony w wirnik ogonowy.  Stare po?amane serwo sta?o si? kolejnym dawc? organów dla sterowca: silnik i regulator obrotów.  Wznoszenie i opadanie w dalszym ci?gu by?o sterowane sterem wysoko?ci umocowanego to? za ?mig?em.  Rozwi?zanie by?o to ca?kiem skuteczne gdy? wielkie p?aszczyzny steru wysoko?ci odpowiednio kierowa?y strumie? za?mig?owy w gór? lub w dó? w zale?no?ci po?o?enia steru. 

Latanie sterowcem by?o ?wietn? zabaw?.  Bawili?my si? w pokonywanie toru przeszkód lataj?c po ca?ym mieszkaniu oraz urz?dzali?my wy?cigi dooko?a pokoju.  Cho? nie by? on ?atwy w transporcie kiedy? zabra?em go do biura i tam bawi?em si? lataj?c po du?ych otwartych wn?trzach.  Naprawd? ?wietna zabawa.

Z czasem r?ka mojego syna si? zros?a, a ja znudzony lataniem ci?gle po tych samych pokojach potrzebowa?em miejsca na nowe projekty, nowe modele.  Dlatego sterowiec zosta? rozmontowany na cz??ci.