• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Lazy Bee projektu Andy Clancy

Lazy Bee projektu Andy Clancy

Zbudowany: Kwiecie? 2004
Typ: Fun-fly
Rozpi?to?? skrzyde?: 72 cm
Waga: 370 g
Silnik: ?arowy 1 cm

W kwietniu 2004 roku, na dzie? przed zaplanowan? w klubie MASM imprez? "Lazy Bee fun fly" zadzwoni?em do jej organizatora i mojego klubowego kolegi, Dave z informacj?, ?e nie b?d? na lotnisku dlatego, ?e po prostu nie mam Lazy Bee.  On mi na to:
"Facet, to niemo?liwe.  Ty musisz mie? Lazy Bee.  To super zabawny do latania samolot.  P?d? zaraz do sklepu RC Country, oni tam maja zestaw Yard Bee.  Szybko go z?o?ysz na jutro i mo?esz lata? z nami na imprezie".
Powiedzia?em: "OK. Zobacz?, jak to wygl?da.". Poszuka?em na internecie informacji o Yard Bee i powiedzia?em sobie: "Nie, to nie jest Pszczó?ka. Bardziej to wygl?da na komara, a nie na GRUB?, LENIW?-SZALON? PSZCZÓ?K?".
Tak si? z?o?y?o, ?e nast?pnego dnia pogoda do latania by?a fatalna i imprez? odwo?ano.  Lepiej dla mnie.  Tego dnia pojecha?em do mojego kumpla Dick'a i po?yczy?em od niego oryginalne plany Clancy Lazy Bee.  Po przeskalowaniu ich do 72% zacz??em wycina? poszczególne elementy samolotu - mnóstwo ma?ych patyczków z balsy.  Po tygodniu mia?em ju? gotowy szkielet mojej przysz?ej Lazy Bee. Ca?y kolejny tydzie? zaj??o mi wyko?czenie wewn?trznych konstrukcji szkieletu (miejsca mocowania elektroniki i zasilania, wzmocnienia i usztywnienia) oraz pokrycie modelu foli?.  Tak wi?c w dwa tygodnie zbudowa?em sobie ma?a Lazy Bee ARF (prawie gotow? do lotu).

Wyko?czenie modelu zaj??o mi kolejny tydzie?.  Akurat na tydzie? przed nowym terminem odwo?anej poprzednio imprezy Lazy Bee Fun Fly w klubie MASM. Maya BeeSamolocik ten "ochrzci?em" imieniem Pszczó?ka Maja, tak jak w bohaterka popularnej kreskówki dla dzieci pod tytu?em "Pszczó?ka Maja" nadawanej w in Polskiej Telewizji w latach 80-tych.  Pszczó?ka Maja by?a tak sympatyczna, ?e umie?ci?em jej rysunek na nosie mojej Lazy Bee.

Tutaj nale?? si? podzi?kowania dla moim kolegom: Dave za inspiracj?, Dick za po?yczenie planów oraz wskazówki dotycz?ce budowy, i Chuck za wskazówki dotycz?ce pilotowania tego niezwyk?ego modelu.  bez nich nie by?o by dzi? mojej Ma?ej Pszczó?ki.

Dane techniczne mojej Ma?ej Pszczó?ki:
- Skala = 72% oryginalnej Clancy Lazy Bee
- Rozpi?to?? skrzyde? = 72 cm
- Powierzchnia skrzyde? = 18.6 dm2
- Waga z paliwem = 370 g
- Obci??enie skrzyd?a = 19.8 g/dm2
- Silnikr = Norvel Big Mig .061
- ?mig?o = Master Airscrew 7x3
- Zbiornik paliwa = 57ml
- Odbiornik = GWS Pico
- Serwa = HS-55 (gaz), MX-50HP (ster wysoko?ci i ster kierunku)
- Bateria = 6V 370 mAh NiMH
- Popychacze = domowej roboty z rurki w?glowej 3 mm
- ?o?e silnika = listwy sosnowe b?d?ce cz??ci? szkieletu samolotu
- Podwozie = Super-lekkie kola g?bkowe 6 cm ?rednicy na osi z rurki w?glowej
- Pokrycie = Prze?roczysta folia Ultracote Light

Pora na zabaw?.
Szkoda, ?e nikt nie sfilmowa? pierwszego lotu.  To by? chyba najkrótszy lot w historii Lazy Bee.  Ustawi?em model na asfalcie oko?o 3 metry przed trawiastym pasem startowym.  Doda?em gazu i zanim model doko?owa? do trawy ju? by? w powietrzu.  Prawie pionowo wzniós? si? na wysoko?? 3 metrów, nast?pnie wykona? ostry zakr?t w lewo, zako?czony pikowaniem pionowo w dó?. Przed samym asfaltem model wyrówna? lot, jeszcze jeden zakr?t w lewo i wyl?dowa? w miejscu, sk?d rozpocz?? lot.  Ca?y oblot sk?adaj?cy si? z wszystkich faz lotu po kr?gu trwa? nie wi?cej ni? 2 sekundy i odby? si? w przestrzeni powietrznej zamkni?tej w sze?cianie o boku 3 metrów. 

Poprzedniego dnia Chuck doradzi? mi aby do oblotu ustawi? du?e wychylenia sterów, ?ebym mia? zapas, gdyby by?a taka potrzeba wi?c ustawi?em je na 45 stopni.  Aby model nie by? zbyt czu?y na stery ustawi?em w moim nadajniku Futaba 8US "expo" na 80%, ale, jak si? okaza?o w czasie tego pierwszego lotu, nie by?em w stanie p?ynnie kontrolowa? tego modelu.  Na drugi lot bylem ju? przygotowany na to, jak bardzo model jest czu?y na stery i start odby? si? ju? "normalnie".  Po wytrymowaniu modelu i obeznaniu si? z w?a?ciwo?ciami lotnymi Lazy Bee rozpocz??em zabaw? i... nie mog?em wyl?dowa?.  Nie, nie dlatego, ze by?y problemy.  Po prostu nie mog?em przesta?.  Tak zabawny w lataniu jest ten model.  W ko?cu po 15 minutach wariackich akrobacji obawiaj?c si?, ze zabraknie mi paliwa, zdecydowa?em si? wyl?dowa?.  ?atwo, ?agodnie i bez problemów.  Po wyl?dowaniu stwierdzi?em, ze w modelu zosta?o jeszcze 1/3 baku paliwa.

Samolot ten jest do?? czu?y na stery, ale za to jego charakterystyka lotu obejmuje bardzo szeroki zakres pr?dko?ci oraz k?ta natarcia.  Do normalnych akrobacji ustawi?em 50% maksymalnego wychylenia sterów, za? maksymalne wychylenia u?ywam do absolutnie wariackich wyczynów.  Samolot leci lotem poziomym na ja?owych obrotach silnika ok 5000 obrotów na minut?, za? przy 1/2 gazu mo?e si? ju? wznosi? pionowo.  Aby wyl?dowa? trzeba zmniejszy? obroty poni?ej stabilnych obrotów ja?owych do oko?o 4000 obrotów na minut? i zgasi? silnik po dotkni?ciu ko?ami pasa.

Od tego dnia Lazy Bee sta? si? moim ulubionym modelem do wariackiego latania.  Mia?em go na lotnisku ka?dego tygodnia tego lata.  Którego? dnia ratownicy-stra?acy ?wiczyli gaszenie po?aru zrzucaj?c wod? z helikoptera.  W?cibska Pszczó?ka Maja obserwowa?a to z bezpiecznej odleg?o?ci.

W grudniu 2007 roku postanowi?em zmieni? Pszczó?ce nap?d na elektryczny.  Konwersja by?a bardzo prosta przy zastosowaniu silnika bezszczotkowego wykonanego z zestawu GoBrushless (GBL Double Whopper). Nowa elektryczna Pszczó?ka Maja "schud?a" o okolo 50 gramów zyskuj? znacznie na mocy i ci?gu potrzebnego dla pionowego wznoszenia.  Samolot ten jest ci?gle w w u?yciu i dostarcza wielkiej uciechy w wariackim lataniu.