• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Strona G?ówna

Odbiornik 2.4GHz kompatybilny ze Spektrum DSM2

Odbiornik 2.4GHz kompatybilny ze Spektrum DSM2

Ostatnio w Internetowym sklepie modelarskim Hobby City (znany te? jako Hobby King) pojawi?y si? tanie odbiorniki kompatybilne z systemem Spektrum DSM2. Tanie odbiorniki kompatybilne z DSM2 jako?ciowo nie odbiegaj? wiele od oryginalnych (obecnie 3-krotnie dro?szych) odbiorników Spektrum.  G?ówna ró?nica wyst?puje w "oprawie wizualnej" towaru.  Odbiorniki Spektrum s? pi?knie opakowane w du?e pude?ka, zawieraj?ce odbiornik w ?adnej obudowie oraz dok?adn? instrukcj? obs?ugi.  "Chi?skie" odpowiedniki sprzedawane s? jako go?e obwody drukowane (bez obudowy) z nieoznaczonymi wyprowadzeniami.  Opakowanie stanowi woreczek foliowy, a instrukcji w ogóle nie ma. Obecnie w Hobby City dost?pne s? odbiorniki 4-kana?owe (po lewej) oraz odbiorniki 6-kana?owe.  Do odbiornika 6-kana?owego do??czona by?a z??czka paruj?ca, do odbiornika 4-kana?owego kawa?ek folii termokurczliwej. 

Porównanie dwóch "tanich" odbiorników kompatybilnych ze Spektrum DSM2 obok oryginalnego Spektrum AR6100 na zdj?ciach poni?ej.

Jak wida? tanie odbiorniki "kompatybilne" s? go?e - bez koszulek, bez podpisów.  Sprawdzi?em wi?c, ?e nogi s? ustawione dok?adnie tak jak w oryginalnym odbiorniku Spektrum.  Gdy odbiornik le?y p?ytk? do do?u jak na zdj?ciu poni?ej to wyprowadzenia s? nast?puj?ce:

Dolny pin = Masa (-),  ?rodkowy pin = Zasilanie (+),  Górny pin = Sygna? (~)

Z??cza s? przyporz?dkowane odpowiednio (od lewej):

Odbiornik 6-kana?owy:  BATT/BIND, Ch3 (THRO), Ch1 (AILE), Ch2 (ELEV), Ch4 (RUDD), Ch5 (GEAR), Ch6 (AUX1)

Odbiornik 4-kana?owy: BATT/BIND, Ch3 (THRO), Ch1 (AILE), Ch2 (ELEV), Ch4 (RUDD)

"Sparowanie" (ang. "binding") odbiornika odbywa tak samo jak oryginalnych odbiorników Spektrum.  Do tego potrzebna jest z??czka paruj?ca (ang. "binding plug") taka sama jak oryginalna z??czka do "sparowania" odbiorników Spektrum.  Jest ona do??czona do odbiornika 6-kana?owego z Hobby City, ale nie by?o jej w opakowaniu z odbiornikiem 4-kana?owym.  Do sparowania u?y?em radia Futaba 8US z modu?em Spektrum DSM2, ale proces odbywa si? bardzo podobnie paruj?c te odbiorniki z innymi nadajnikami DSM2.

1. Zaczyna si? od tego, ?e zarówno nadajnik jak i odbiornik s? wy??czone.

2. W?ó? z??czk? paruj?c? (ang. binding plug) do gniazda BATT/BIND (pierwsze z??cze od lewej).  Z??czka ta zewrze kontakt "sygna?u" (górny kontakt) z kontaktem masy (dolny kontakt).

3. Pod??cz bateri? (zasilanie) do odbiornika do jednego z pozosta?ych gniazd (kana? 1-4 lub 1-6).  Do zasilania u?y?em pakiet odbiornika 4.8V (4 ogniwa NiCd), a wg danych katalogowych z Hobby City zasilanie mo?e by? od 3.5V do 9.6V.  Po pod??czeniu zasilania pomara?czowy LED w odbiorniku zacznie szybko mruga?.

4. Naci?nij przycisk "Bind" w nadajniku i trzymaj?c ten przycisk wci?ni?ty w??cz zasilanie nadajnika.  Dioda w odbiorniku najpierw zga?nie na momencik a potem zacznie zaczyna mruga? powoli.  Po chwili LED w odbiorniku zga?nie a nast?pnie zacznie ?wieci? sta?ym ?wiat?em, co oznacza, ze odbiornik si? sparowa?.

5. Dopiero teraz pu?? przycisk "Bind" w nadajniku, od??cz zasilanie odbiornika a nast?pnie wyjmij z??czk? paruj?c?. Odbiornik jest gotowy do u?ycia.

W dziale filmowym znajduje si? krótki film z procesu parowania odbiornika 6-kana?owego z modu?em Spektrum DSM2 w nadajniku Futaba 8US.

Na koniec porównanie wagowe odbiornika Spektrum AR6100 z tanimi odbiornikami kompatybilnymi z DSM2

1. Oryginalny odbiornik Spektrum AR6100 jest najci??szy i wazy 3.78g.  Spektrum podaje katalogowa wag? 3.5g, a wiec zani?on? o 0.28g.

2. Odbiornik kompatybilny z DSM2 w wersji 6-kana?owej wazy ciut mniej, a mianowicie 3.39g.  Mo?na przyj??, ?e ta ró?nica to naprawd? tylko waga obudowy, której tani kompatybilny odbiornik nie ma.  Po na?o?eniu koszulki termokurczliwej wagi obu odbiorników b?d? podobne.  W opakowaniu z tym odbiornikiem koszulki nie by?o.  Hobby City podaje wag? katalogowa 4.4g, a wiec o 1g zawy?ona.

3. Jak ?atwo si? domy?le? najl?ejszy jest odbiornik kompatybilny z DSM2 w wersji 4-kana?owej, który wa?y 2.33g.  W opakowaniu z odbiornikiem by?a koszulka termokurczliwa, która wazy 0.55g, wiec gdyby ja u?y? to "opakowany" odbiornik b?dzie wa?y? 2.88g. Hobby City podaje wag? katalogowa 2.5g bez koszulki (zawy?on? o 0.17g), oraz 2.9g z koszulk? (co si? zgadza z wag? odbiornika zapakowanego w dostarczona koszulk?).  

Poni?ej zdj?cia z wa?enia.