• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Filmy Makietowe 4-?opatowe ?mig?o o zmiennym skoku

Makietowe 4-?opatowe ?mig?o o zmiennym skoku

Krótki film pokazuj?cy ostatni? wersj? konstrukcji makietowego ?mig?a o zmiennym skoku, która przeznaczona jest dla modeli rozmiaru 60.  Bezszczotkowy silnik Turnigy (TR50-55B-600) zosta? zmodyfikowany przez wymian? "pe?nej" o?ki na o?k? z "dziur?", która zosta?a wykonana z wa?u nap?dowego modelu helikoptera TRex 500.  Do zasilania silnika u?y?em pakietu akumulatorów LiPo 6s 5000mAh firmy Turnigy  oraz regulatora do silników bezszczotkowych Turnigy plush 80A/26V.  Jednostka nap?dowa mo?e dostarczy? ponad 1kW mocy.

4-?opatowe ?mig?o mo?e zmienia? w locie skok od minus 6 cali do plus 10 cali.  Mechanizm zaprojektowa?em i wykona?em w domu przy u?yciu hobbystycznej tokarki i frezarki.  Równie? domowym sposobem wykona?em ?opaty ?mig?a z w?ókna w?glowego wzmacnianego kewlarem. 

Aby zapewni? sta?e obroty niezale?nie od skoku wykorzysta?em funkcje "governor" w regulatorze Turnigy oraz zaprogramowany mikser w nadajniku Futaba 8US. Sterowanie jednostk? nap?dowa odbywa si? przy pomocy dwóch kana?ów.  Kana? 3 (dr??ek gazu) reguluje skokiem ?mig?a.  W dolnym po?o?eniu d?wigni gazu ?mig?o ma zerowy skok, i mo?e by? p?ynnie zmieniane a? do 10 cali przy maksymalnym wychyleniu d?wigni gazu.  Pokr?t?o kana?u 8 s?u?y do ustawiania obrotów ?mig?a od zera do 10 tys obrotów na minute.  Prze??cznik "trenera" s?u?y do w??czenia ujemnego ci?gu (hamowanie) przez ustawienie ?opat na ujemny skok 6 cali. 

Poni?szy film pokazuje prac? nap?du w symulowanych warunkach wszystkich faz lotu:

1. Ko?owanie przy obrotach 6 ty? obr/min.  Przy ustawieniu ?opat na zero ci?gu (dr??ek gazu w najni?szym po?o?eniu) nap?d pobiera 75W.  Na po?owie "gazu" (takie po?o?enie dr??ka nie powinno by? przekraczane podczas ko?owania) nap?d pobiera oko?o 170W.  Przy pe?nym gazie ?opaty ustawiaj? si? prawie na "chor?giewk?" (co nie jest efektywne przy ko?owaniu), a co obci??a nap?d do 450W.  Hamowanie odbywa si? przez w??czenie ujemnego ci?gu i wtedy nap?d pobiera 140W. 

2. Przy starcie obroty powinny by? ustawione na 10 ty? obr/min.  Przy ustawieniu ?opat na zero ci?gu (dr??ek gazu w najni?szym po?o?eniu) nap?d pobiera oko?o 290W.  W czasie rozbiegu d?wignia gazu powinna by? ustawiona na po?owie, co zapewnia najwi?kszy ci?g statyczny.  Wtedy nap?d pobiera oko?o 700W.  Po osi?gni?ciu pr?dko?ci startowej mo?na rozpocz?? p?ynnie zwi?ksza? k?t ?opat (przesuwaj?c d?wigni? gazu do maksymalnie górnego po?o?enia) a? do uzyskania maksymalnej mocy nap?du ponad 1kW.

3. Przelot przy normalnej ekonomicznej pr?dko?ci powinien odbywa? si? przy obrotach ?mig?a 7500 obr/min.  Przy maksymalnym k?cie ?opat ?mig?a nap?d pobiera 550W.  Przy zmniejszeniu pr?dko?ci (np. do podej?cia do l?dowania) i po?o?eniu gazu na po?owie nap?d pobiera oko?o 370W, a przy cofni?ciu d?wigni gazu do minimum nap?d pobiera oko?o 130W. 

4. Do l?dowania obroty powinny by? ustawione na maksymaln? warto?? 10 ty? obr/min.  Pr?dko?? modelu kontroluje si? d?wigni? gazu pracuj?c w jej dolnym zakresie.  Po przyziemieniu w celu skrócenia dobiegu mo?na w??czy? hamowanie (prze??cznikiem "trenera" w nadajniku) przez zmian? k?ta ?opat na ujemny ci?g.  Przy w??czonym wstecznym ci?gu nap?d pobiera oko?o 600W.

Zaprojektowa?em i zbudowa?em ten nap?d z my?l? umieszczenia go w makiecie polskiego samolotu wojskowego PZL-130 Orlik w skali 18%.  Do czasu wykonania modelu przedstawiam na razie filmik z funkcjonowania samej jednostki nap?dowej.

Kliknij na czarnym polu poni?ej aby rozpocz?? projekcj?.