• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Strona G?ówna

Tucano 60 i ?mig?o o zmiennym skoku

Tucano 60 i ?mig?o o zmiennym skoku

Filmik ten zosta? nakr?cony 20 Maja 2011 roku na lotnisku modelarskim MASM.  Ukazuje on pierwszy lot modelu Tucano 60 firmy World Models z nap?dem elektrycznym i 3-?opatowym ?mig?em o zmiennym skoku.  W czasie lotu ?mig?o obraca si? z jednakow? pr?dko?ci?, natomiast ci?g jest regulowany przez zmian? k?ta ?opat ?mig?a. 

Na tym filmie wida? jednak, i? mimo du?ej mocy silnika (oko?o 1000W), nap?d nie dawa? wystarczaj?co du?ego ci?gu.  Lot zako?czy? si? przymusowym l?dowaniem poza pasem startowym.   Samolot uleg? drobnym uszkodzeniom ( p?kni?ta owiewka silnika, drobne p?kni?cia w poszyciu w przedniej cz??ci samolotu).  Po naprawie samolot by? gotowy do dalszych eksperymentów z nap?dem.

Operatorem kamery jest mój klubowy kolega Mike McWilliams.  Podzi?kowania dla Mike za uwiecznienie tego wa?nego wydarzenia w historii lotnictwa cywilnego.

Kliknij na czarnym polu poni?ej aby rozpocz?? projekcj?.